YOUNG ACCOUNTANT

CHIEF FINANCIAL OFFICER

НББ-ээр суралцдаг нийт оюутнуудаа 4-р курсын улсын шалгалтын асуултууд

2009-11-16 09:35

Улсын шалгалтын асуултууд

 

4-р ангийн шалгалтын асуултууд

 

Нэг. “НББ-ийн үндэс” хичээл

 

1.         НББ-ийн мэдээлэл хэрэглэгчид, болон НББ-ийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд

2.         Данс, түүний энгийн ба давхар бичилтийн систем, дансны ангилал

3.         Санхүүгийн тайлангууд, тэдгээрийн бүтэц, онцлогууд

4.         Баланс, түүний төрлүүд, балансад гарах өөрчлөлтүүд

5.         НББ-ийн орчил, түүний үе шатуудын тухай

6.         НББ-ийн үйл явцын хэрэгжилт

7.         Ажлын хүснэгт, түүний бүтэц, тохируулах бичилтийн төрлүүд, зорилго

8.         Худалдааны байгууллагын бүртгэл, онцлог

 

Хоёр. "Санхүүгийн бүртгэл" хичээлээр

 

1. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

2. Жижиг мөнгөн сангийн бүртгэл

3. Банкны зохицуулалтын тайлан, түүнийг бэлтгэх нь

§         Хоёр баганат

§         Дөрвөн баганат

4. Авлага, түүний ангила, бүртгэл

5. Найдваргүй авлага, түүнийг тооцож бүртгэх нь

§         Шууд арга

§         Нөөцийн арга

6. Авлагын бичгийн бүртгэл, дискаунтчилал

7. Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл

8. БМҮБЗ-ийн бүртгэл, түүний өртгийг тооцоолох

9. БМҮБЗ-ийн бүртгэл , үлдэгдлийг тооцох аргууд

§         Нийт ашгийн арга

§         Жижиглэнгийн арга

10. БМ-н байнгын систем, өртөг тооцоолох

11. БМ-н цаг үеийн систем, өртөг тооцоолох

12. Үндсэн хөрөнгө , түүний өртөг тодорхойлох

§         Үндсэн хөрөнгийн хүүний капиталжуулалт

13. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд, бүртгэлд тусгах нь

14. Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах үеийн бүртгэл

§         Үндсэн хөрөнгийг борлуулах

§         Үндсэн хөрөнгийг солилцох

§         Үндсэн хөрөнгийг актлах устгах

15. Биет бус хөрөнгийн бүртгэл

16. Урт хугацаат хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалтыг бүртгэх аргууд

17. Богино хугацаат өр төлбөр, түүний ангилал, бүртгэл

§         Тодорхой өр төлбөр

§         Тооцоолсон өр төлбөр

§         Болзошгүй өр төлбөр

18. Урт хугацаат өр төлбөр, түүний ангилал, бүртгэл

§         Бондын зах зээлийн үнэ тодорхойлох, бонд гаргах үеийн бүртгэл

§         Бондын хөнгөлөлт ба урамшууллыг элэгдүүлэх аргууд

§         Бондыг эргэлтээс гаргах үеийн бүртгэл

19. Ноогдол ашгийн бүртгэл, түүнийг олгох хэлбэрүүд

20. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүртгэл

§         Хувьцаа гаргах үеийн бүртгэл

§         Халаасны хувьцааны бүртгэл

21. Мөнгөн гүйлгээний тайлан, түүнийг шууд аргаар бэлтгэх нь

22. Мөнгөн гүйлгээний тайлан, түүнийг шууд бус аргаар бэлтгэх нь

23. Баланс түүний бүрэлдэхүүн, балансын нэмэлт тодруулгын арга зүй

24. Нэг ба олон шаттай орлогын тайлан тэдгээрийн ялгаа

25. Урт хугацаат гэрээт ажлын орлогыг хүргэлтийн өмнө хүлээн зөвшөөрч бүртгэх нь

26. Урт хугацаат гэрээт ажлын орлогыг хүргэлтийн дараа хүлээн зөвшөөрч бүртгэх нь

27. Түрээсийн бүртгэл

§         Түрээслүүлэгчийн бүртгэл

§         Түрээслэгчийн бүртгэл

28. Бондоорх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл

 

Гурав. "Зардлын бүртгэл" хичээлээр

 

1. Зардлын бүртгэлийн тухай ойлголт, түүний үүрэг

2. Зардлын ба өртгийн объект, зардлыг хуримтлуулан бүртгэх нь

3. Зардлын ангилал

4. Түүхий эд материал, түүнийг бэлтгэх нь, үнэлж орлогод авах нь

5. Материалын зарцуулалтын өртөг тооцох аргууд

6. Материалыг өртөг ба зах зээлийн аль багаар  үнэлэх нь 

7. Хөдөлмөрийн зардлын агуулга, бүртгэл, цалин хөлс тооцох журам

8. Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл

9. Үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын зардлын бүртгэл

10. Худалдаа эрхэлдэг байгууллагын зардлын бүртгэл

11. Үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагын зардлын бүртгэл

12. ҮНЗ-ийн тухай, түүнийг бүртгэх нь

13. ҮНЗ-ийг хэсэгчлэн хуваарилах нь

14. ҮНЗ-ийг хуваарилах норм, илүү ба дутуу тооцсон ҮНЗ

15. Захиалгат ажлын өртөг тооцох систем, зардлыг хуримтлуулан бүртгэх нь

16. Захиалгат ажлын өртөг тооцох системийн үе дэхь хаягдал гологдол бүтээгдэхүүний бүртгэл

17. Үйлдвэрлэлийн үе шатаар өртөг тооцож зардлыг хуримтлуулан бүртгэх нь

18. Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан, түүнийг бэлтгэх дундаж өртгийн арга

19. Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан, түүнийг бэлтгэх FIFO арга

20. Үйлдвэрлэлийн хорогдолтой нөхцөлд үйлдвэрлэлийн үе шатаар өртөг тооцох нь

21. Материалын нэмэгдэл зардалтай нөхцөлд үйлдвэрлэлийн үе шатаар өртөг

тооцох нь

22. Үндсэн ба дайвар бүтээгдэхүүн хамсарсан зардал, хамсарсан бүтээгдэхүүний тухай

23. Дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргууд

24. Хамсарсан зардлыг хамсарсан бүтээгдэхүүнд хуваарилах аргууд

25. Стандарт өртөг түүний ач холбогдол, хэрэглээ стандарт өртгийн карт

26. Материалын зардлын стандарт, хэлбэлзлийг тооцож бүртгэх нь

27. Хөдөлмөрийн зардлын стандарт, хэлбэлзлийг тооцож бүртгэх нь

28. ҮНЗ-н стандарт, хэлбэлзлийг тооцож бүртгэх нь

  

Дөрөв.  "Удирдлагын бүртгэл" хичээлээр

 

1. Мастер төсөв, түүний бүтэц, ач холбогдол

2. Төсөв зохиохын ач холбогдол, төсвийн ангилал

3. Уян хатан төсөв ба түүний гүйцэтгэлийн тайлан

4. Хэсэгчлэн тайлагнах үйл ажиллагаа, шууд ба шингээгч зардлаар

5. Хугарлын цэгийн шинжилгээ, зардал тоо хэмжээ, ашгийн хамаарал

6. Төвлөрсөн бус үйл ажиллагааны хяналт, хариуцлагын төвүүд, хариуцлагын нягтлан бодох бүртгэл

7. Хагас буюу холимог хувьсах зардлыг ялгах аргууд

8. Захиалгын оновчтой хэмжээ тодорхойлох

9. Ялгаварт зардлын шинжилгээ

v      Ялгаварт зардал түүнийг шинжлэх нь

v      Ялгаварт зардлын ангилан нмэлт захиалгын шийдвэр гаргах

v      Өөрөө үйлдвэрлэх, худалдан авах шийдвэр  гаргах

 

 

 

Тав. "Ахисан шатны НББ" хичээлээр

 

1. Нөхөрлөл, түүний хэлбэр онцлог

2. Нөхөрлөлийн өмчийн бүртгэл

3. Нөхөрлөлийн цэвэр ашгийг хуваарилах арга

4. Нөхөрлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт гарах үеийн бүртгэл

5. Нөхөрлөл татан буугдах үеийн бүртгэл

6. Нөхөрлөлийн гишүүдэд олгох хэсэгчилсэн төлбөр

7.      Төв ба салбар компани, тэнцүү чанартай дансдын тухай

8.      Төв ба салбар компанийн бараа материалын бүртгэл

9.       Төв ба салбар компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

10.  Бизнесийн нэгдэл, түүнийг бүртгэх нь

11.  Толгой болон охин компаниудын тухай

12.   Бизнесийн нэгдлийн худалдан авалт хэлбэрийн бүртгэл

13.  Бизнесийн нэгдлийн ашиг сонирхлоо нэгтгэх хэлбэрийн бүртгэл

14.  Салбар хоорондын ажил гүйлгээ

15. Худалдан авалт хэлбэрийн бизнесийн нэгдлийн өдрийн бүрэн эзэмшилтэй  охин компанийн бүртгэл

16. Худалдан авалт хэлбэрийн бизнесийн нэгдлийн өдрийн хагас эзэмшилтэй охин компанийн бүртгэл

17. Охин компанийн үйл ажиллагааны үр дүнг Толгой компани бүртгэх өртгийн аргууд

18. Охин компаний үйл ажиллагааны үр дүнг толгой компани бүртгэх капиталын арга

 

 

Зургаа. "Даатгалын НББ" хичээлээр

 

1. Даатгалын тухай ойлголт, түүний төрөл

2. Даатгалын сан ба нөөцийн бүртгэл

3. Даатгалын хураамжийн орлого, түүний бүртгэл

4. Даатгалын хохирол, нөхөн олговор ба төлбөрийн бүртгэл

5. Даатгалын байгууллагын санхүүгийн тайлан түүний бүтэц, зохион байгуулалт

 

Долоо. "Засгийн газрын бүртгэл" хичээлээр

 

1. Засгийн газрын бүртгэл нь НББ-н бие даасан хэсэг болох нь, бүртгэл хөтлөх аккурэль суурь

2. Эзэмшигчдийн өмч /нөөц сан /-н төрөл бүтэц

3. Төсөвт байгууллагын орлогын төрөл, ангилал

4. Төсөвт байгууллагын зардал,  үр дүнгийн бүртгэл

5. Төсөвт байгууллагад бүртгэл хөтөлж тайлан бэлтгэх ажиллагааны үндсэн арга хэлбэр

6. Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах

7. Төсөвт байгууллагын бүтээгдэхүүн түүнийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд, зарчим

8. Төсөвт байгууллагын үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

9. Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох, түүний аргууд

 

 

Найм. "Аудит"-н хичээлээр

 

1. Аудитын агуулга, зорилго

2. Аудитын үүсэл хөгжил ба Монгол улс дахь аудитын хөгжлийн тогтолцоо

3. Аудитын төрөл чиглэл, ач холбогдол

4. Аудитын мэргэжлийн стандартуудын тухай

5. Аудиторын мэргэжлийн ёс зүйн тухай

6. Үйлчлүүлэгч түншээ хүлээн зөвшөөрч хадгалах

7. Аудитын ажлын хүрээ

8. Аудиторын ажлын төлөвлөлт, хөтөлбөр боловсруулалт

9. Аудитын нотолгоо, түүний үнэлгээ

10. Аудитын шалгалт ба түүвэрлэлт

11. Аудит ба аж  ахуйн нэгж байгууллагын дотоод хяналтын уялдаа холбоо

12. Аудитын эрсдэл, түүний үнэлгээ

13. Аудиторын тайлан, түүний төрлүүдийн тухай

 

Ес. “Бизнесийн санхүү ба Санхүүгийн менежмент” хичээл

 

1. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэний тухай ойлголт

2. Мөнгөний урсгалын үнэлгээ хийх аргачлал

3. Санхүүгийн зах зээлийн төрлүүд, онцлог шинжүүд

4. Санхүүгийн байгууллагууд, үйл ажиллагааны чиглэл

5. Санхүүгийн удирдлаын үүрэг, зорилго

6. Орлого, түүний төрлүүд, үнэлгээ

7. Эрсдэл, түүний төрлүүд, үнэлгээ

8. Капиталын үнэлгээний загвар, түүний онцлог шинжүүд

9. Бонд түүний төрлүүд, үнэлэх аргачлал

10. Хувьцаа, түүний төрлүүд, үнэлэх аргачлал

11. Үнэт цаасны багцын орлого, эрсдлийн үнэлгээ

12. Капиталын өртгийг үнэлэх арга зүй

13. Хөшүүрэг, түүний төрлүүд, үнэлгээ

14. Капиталын бүтэц, оновчтой бүтцийг тооцох

15. Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ

16. Санхүүгийн шинжэлгээний зорилго, чиглэлүүд

17. Санхүүгийн төлөвлөлт, түүний хийх арга зүй

18. Богино хугацаат санхүүжилтийн хэлбэр, давуу ба сул талууд

19. Дунд хугацаат санхүүжилт, лизингийн тухай

20. Эргэлтийн хөрөнгийн удирдлага зохицуулалт

21. Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, зохицуулалт, загвар

22. Авлагын удирдлага ба санхүүжилт

23. Бараа материалын удирдлага ба хяналт

24. Бондоор хийх санхүүжилт түүний давуу ба сул талууд

25. Хувьцаагаар хийх санхүүжилт, түүний давуу ба сул талууд

 

Арав. Татварын  бүртгэл хяналт

 

1.      НББ,  татварын  бүртгэлийн уялдаа  хэрэглэгчийн  зорилгын  тухай

2.      Татварын тооцоололд хамрагдах  асуудлууд

3.      Орлогын албан  татварын  бүртгэлийн тухай

4.      Татварын  тайлангийн татвар ногдох  орлого, санхүүгийн тайлангийн татвар  төлөхийн өмнөх ашиг  хоёрын  зөрүүтэй  байдгийн  шалтгаан

5.      НАНБОАТ-ын  татвар  ногдуулах орлогууд, татварын  суурийг  тодорхойлох нь: хувь хэмжээ

6.      НАНБОАТ-ын  дагуу  татварын  өглөгийг  тодорхойлж  НББ-д бүртгэх, тайлагнах

7.      Санхүүгийн тайлангийн татвар  төлөхийн өмнөх  ашгаас  НАНБОАТ-ын  хуулийн нөлөөллийг  харуулж татвар  ногдох  орчинг тодорхойлох нь

8.      ХАОАТ-ын  татвар  ногдуулах  орлогууд, татварын  өглөгийг  тодорхойлох нь

9.      ХАОАТ-ын  өглөгийг  тодорхойлж,тайлагнах нь

10.  Татварыг төлөх,  цуглуулах арга зүй, тайлагнах  хэлбэрүүд

11.  НӨАТ-ын  татвар ногдуулах  хувилбар, зарчим, арга обьект: хувь хэмжээ

12.  НӨАТ-ын  татвар ногдуулах  суурь, өглөгийг тодорхойлох, бүртгэх, тайлагнах нь:

13.  Онцгой  албан  татвар  түүнийг бүртгэж  тайлагнах нь

14.  Гаалийн албан  татвар  түүнийг бүртгэж  тайлагнах нь

15.  Хөрөнгийн албан  татвар  түүнийг бүртгэж  тайлагнах нь

16.  НДШ түүнийг бүртгэж  тайлагнах нь

17.  Хураамж, төлбөрийн  хуулиуд, түүнийг бүртгэж, тайлагнах нь

18.  Татварын хяналт шалгалтын, зорилго, зарчим аргууд

 


Ангилал : Нягтлан бодох бүртгэл | Нийтэлсэн : Нандин | Уншсан (7868) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. sarnai :
  2012-05-14 15:01

  ene hicheeluudiig haanaas olj avah ve bichsen daraallaar n olj avah gesiimaa taalagdaj bn

 2. ganaa :
  2012-03-02 19:11

  urt hugatsaat sanhuujiltiin talaar medeelel bna uu haanaas awch boloh bol humuusee

 3. help me :
  2011-12-27 21:33

  zeeliin ersdliin daatgal gesen sedev yaraltai heregtei bna. bval haudaldaj avna. mon daivar buteegdehuunii ortog tootsoh arguud gesen sedeveer kursiin ajil hiilgene holboo barih utas 91009163

 4. энхээ :
  2011-12-12 18:04

  master tusuv yaj hiih ve zaagaad uguuch

 5. odnoo :
  2011-12-12 16:07

  мастер төсөв хэдээр хийж өгөх вэ

 6. odnoo :
  2011-12-12 16:07

  мастер төсөв хэдээр хийж өгөх вэ

 7. odnoo :
  2011-12-12 16:06

  мастер төсөв хэдээр хийж өгөх вэ

 8. uka :
  2011-09-06 22:31

  hudaldaanii baiguullagiin buteegdehuun uildverleliin zardliin burtgel sedevtei kursiin ajil hudaldaj avna email hayag hulanb98@yahoo.com

 9. uka :
  2011-09-06 22:25

  suugii nadaa naad sedev chini ih heregtei bna hiisen bol nadaa ogooch hudaldaj aviy

 10. zulaa :
  2010-12-24 21:40

  daatgaliin tuhai medeelluudiig oruulj ugch blh uu niigmiin daatgaliin tuhai bish uur medeelluudiig

Сэтгэгдэлийн тоо : 28 Сэтгэгдэлийн хуудас 1 2 3 > 

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл